i4Support - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen/ offertes tot en overeenkomsten van uitvoering van werk gedaan en gesloten door i4Support, waarbij i4Support als opdrachtnemer heeft te gelden, met een wederpartij.

1.2 Eventueel door de wederpartij te hanteren eigen Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden van i4Support zullen te allen tijde prevaleren, behoudens voorzover door i4Support afwijkende voorwaarden, die van de wederpartij daaronder begrepen, uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of anderszins zijn gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders mocht zijn vermeld.

2.2 Alle bij een aanbieding aan de wederpartij verschafte gegevens (bescheiden in de vorm van verstrekte prijslijsten, selectieprogramma’s, brochures en overige specificaties) zijn benaderend en binden i4Support niet, behoudens indien uitdrukkelijk op schriftelijke wijze anders mocht zijn vermeld.

2.3 i4Support behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien een door haar gedaan aanbod niet wordt aanvaard, alle redelijke kosten terzake het verstrekken van de aanbieding aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De totstand gekomen overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd door i4Support. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij hiertegen binnen 8 dagen door de wederpartij schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Het vorenstaande geldt eveneens voor aanvullende c.q. afwijkende afspraken.

3.2 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst door i4Support de inschakeling van derden noodzakelijk is, zal i4Support gerechtigd zijn de daaraan verbonden kosten volledig door te berekenen aan de wederpartij.

 

Artikel 4 Geheimhouding

4 i4Support verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar vertrouwde informatie.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 Gedane prijsopgaven zijn immer onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op:

5.2 de ten tijde van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren zoals geldende inkoopprijzen van zaken, lonen, reiskosten, heffingen en kosten van derden; de bedragen zijn exclusief BTW.

5.3 In geval van tussentijdse verhoging van de kosten en/of heffingen als bedoeld in lid 1, daaronder begrepen verhoging van belastingen, invoerrechten, het van kracht worden van kostenverhogende overheidsvoorschriften en wijziging van de valuta waarin de prijsopgave werd gedaan, is i4Support gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

 

Artikel 6 Betaling

6.1.1 Betaling dient contant bij aflevering te geschieden. Indien betaling geschiedt op factuur, dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Alle betalingen geschieden zonder recht van opschorting daarvan of schuldvergelijking (compensatie). Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen.

6.2 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter betaling van de oudste openstaande vordering op de wederpartij en ter betaling van alle eventuele verschuldigde rente en kosten.

6.3 Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim en komt i4Support automatisch, derhalve zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente toe van 1% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Voornoemde vertragingsrente wordt berekend over de verschuldigde hoofdsom conform de factuur en vanaf de vervaldag van de betreffende factuur, c.q. het overeengekomen tijdstip van betaling, tot aan de dag der algehele voldoening. Schulden van de wederpartij jegens i4Support zijn brengschulden.

6.4 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, is hij bovendien de door i4Support in alle redelijkheid te maken kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten, die in dat geval zijn aan te merken als vermogensschade, worden gefixeerd op een percentage van 15% van de openstaande bedragen, c.q. het verschuldigde, een en ander onverlet het recht van i4Support haar daadwerkelijk geleden en nog te lijden vermogenschade te vorderen.

6.5 i4Support heeft bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te allen tijde, derhalve ook ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, het recht afdoende zekerheid voor de betaling van haar vordering, dan wel vooruitbetaling van haar toekomstige vordering te verlangen en is gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij bedoelde zekerheid heeft verschaft, dan wel de vooruitbetaling heeft voldaan. Bij weigering, c.q. onvermogen tot het stellen van passende zekerheid, c.q. het voldoen van een vooruitbetaling is i4Support gerechtigd de overeenkomst per direct (zonder rechterlijke tussenkomst) te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding in dat geval.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst als gevolg van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden heeft i4Support het recht naar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, dan wel te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de levering van zaken, c.q. diensten alsnog mogelijk wordt (met verrekening tussen partijen van de meer-, c.q. minderkosten die uit de wijziging van de opdracht voortvloeien, welke kosten per direct na het ontstaan daarvan gefactureerd of gecrediteerd worden en waarvan bij facturatie de betaling conform het bepaalde in artikel 7 geschiedt) en/ of de levering van zaken, c.q. de te verrichten diensten op een later uitstip uit te voeren. Het vorenstaande laat onverlet het recht van i4Support op betaling naar evenredigheid van de reeds geleverde zaken en/ of verrichte diensten. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien onomstotelijk vaststaat dat nakoming aan de zijde van i4Support blijvend onmogelijk is als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de gekochte zaak.

7.2 Onverlet het vorenstaande is i4Support in geval van tijdelijke overmacht gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

7.3 Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan een niet toerekenbare tekortkoming, werkstaking, bedrijfsbezetting bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van i4Support, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van i4Support belemmeren, brand, waterschade, overstroming, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle overige van de wil van i4Support onafhankelijke omstandigheden, al dan niet binnen het bedrijf van i4Support, die buiten de schuld van i4Support om zijn ontstaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld is i4Support nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect.

8.2 De aansprakelijkheid van i4Support is immer beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product, dan wel tot vervanging van dat product of een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van i4Support. Iedere vordering terzake van bedrijfsschade, indirecte of gevolgschade is mitsdien uitgesloten.

8.3 De wederpartij vrijwaart i4Support uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden terzake van door i4Support geleverde goederen, c.q. door i4Support verrichte werkzaamheden waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die betreffende schade is ontstaan, c.q. geleden.

 

Artikel 9 Annulering en klachten

9.1 In geval de wederpartij een opdracht annuleert, c.q. alsnog afziet gebruik te maken van een dienst, na de totstandkoming van de overeenkomst, komt i4Support een schadeloosstelling toe ten belope van 60% van de overeengekomen prijs, een en ander onverlet het recht van i4Support op vergoeding van de volledige schade, indien deze voornoemd percentage te boven gaat.

9.2 Klachten terzake facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij i4Support te worden ingediend. Klachten (uit hoofde van de in artikel 13 genoemde garantie) terzake geleverde zaken, een en ander behoudens voorzover het de situatie zoals in artikel 6.2 omschreven betreft, en betrekking hebbende op de kwaliteit van de geleverde zaken, materialen en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen veertien dagen na de constatering van het gebrek, schriftelijk bij i4Support te worden aangemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Voornoemde voorschriften dienen te worden nageleefd, een en ander bij gebreke daarvan op straffe van verval van recht.

9.3 De wederpartij dient i4Support in de gelegenheid te stellen een en ander te inspecteren, teneinde na te kunnen gaan of de ingediende klacht al dan niet gegrond is. Indien een klacht gerechtvaardigd blijkt, is i4Support uitsluitend verplicht het ondeugdelijk werk te herstellen, waartoe de wederpartij i4Support in de gelegenheid dient te stellen. Indien de wederpartij aan derden de opdracht geeft het betreffende gebrek, c.q. de gebreken te herstellen, dan komen deze kosten voor zijn rekening en risico. i4Support is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten, noch heeft de wederpartij in geval van uit te voeren, c.q. uitgevoerde herstelwerkzaamheden door i4Support, dan wel door derden recht op enigerlei schadevergoeding.

9.4 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van diens betalingsverplichting jegens i4Support.

 

Artikel 10 Diversen

10 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met i4Support gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard (de aanvraag daartoe daaronder begrepen), dan wel de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, ten aanzien van de wederpartij de voorlopige of definitieve toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan overdraagt (de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap daaronder begrepen), alsmede indien ten laste van de wederpartij enig executoriaal beslag wordt gelegd, de wederpartij komt te overlijden, onder curatele of onder bewind wordt gesteld, wordt deze laatste geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Het door de wederpartij op dat moment en in de toekomst aan i4Support verschuldigde is direct en ineens opeisbaar. i4Support kan in dat geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, worden beheerst door Nederlands recht.

i4Support

Dorpstraat 173a

5504 HE VELDHOVEN

 

Tel: 040 230 13 34

E-mail:

Ontwerp en techniek © 2014-2021 Montay Media